• ul. Rynek 11, 44-200 Rybnik

Oferta

Notariusz dokonuje czynności określonych w ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, tj. między innymi:

 • sporządza akty notarialne, dotyczące w szczególności:
  – nieruchomości (np. umowa sprzedaży, umowa darowizny, umowy przedwstępne/warunkowe, oświadczenia o ustanowieniu służebności/hipoteki, umowa dożywocia),
  – spraw spadkowych (np. oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, testamenty, umowa o zrzeczenie się dziedziczenia, umowa o dział spadku),
  – spraw majątkowych małżeńskich (np. umowa ustanowienia rozdzielności majątkowej, umowa o podział majątku wspólnego),
  – spraw spółkowych (np. akt założycielski/umowa Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, umowa Spółki komandytowej,  akt zawiązania i statut Spółki Akcyjnej),
  – spraw finansowych (np. oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego na zabezpieczenie wierzytelności wynikających np. z umowy kredytu hipotecznego lub umowy pożyczki),
  – spraw bieżących (np. pełnomocnictwa lub zgody małżonka na dokonanie czynności)
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia (wywołujące skutki tożsame do skutku sądowego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku)
 • sporządza poświadczenia (np. poświadczenia: własnoręczności podpisu, zgodności kopii z okazanym dokumentem, czy poświadczenie daty pewnej)
 • spisuje protokoły (np. protokoły nadzwyczajnych lub zwyczajnych zgromadzeń wspólników/walnych zgromadzeń, czy zebrań spółek osobowych, protokoły przyjęcia depozytu)
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 • składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;

Ponadto sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów, kiedy przepisy prawa wymagają szczególnej formy lub gdy taka jest wola stron.

Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Mimo, że zapewniamy Państwu obsługę w języku niemieckim i angielskim, jeżeli stroną czynności notarialnej jest osoba nieposługująca się w sposób wystarczający językiem polskim –  wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego. Oczywiście na Państwa życzenie możemy pomóc w znalezieniu i umówieniu tłumacza.

Zapraszam do kontaktu