• ul. Rynek 11, 44-200 Rybnik

Dokumenty

Jako, że do każdej Państwa sprawy podchodzę indywidualnie, a czynności notarialne w zależności od rodzaju, ale też właśnie przede wszystkim konkretnego stanu prawnego wymagają przedłożenia różnych dokumentów, nie chcę Państwa niepotrzebnie wprowadzić w błąd zamieszczając listę dokumentów, które zazwyczaj przy danego rodzaju czynnościach byłyby przeze mnie wymagane. Mogłoby to narazić Państwa na niepotrzebne koszty, gdyż dokumenty należy przedłożyć notariuszowi w oryginale.

Poniżej przedstawiam jedynie dane oraz dokumenty, zarówno te przewidziane przepisami prawa i niezbędne do dokonania czynności, jak również te pomocne w celu wstępnego ustalenia stanu faktycznego i prawnego Państwa sprawy, czy umożliwiającego szybsze dokonanie najbardziej powszechnych czynności notarialnych (zazwyczaj nie wymagające ich uzyskania, gdyż jesteście Państwo już w ich posiadaniu). Dane i dokumenty niezbędne każdorazowo:

W przypadku osoby fizycznej

 • dane: imiona, nazwisko, imiona rodziców, miejsce zamieszkania, PESEL, seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość,
 • dokument stwierdzający tożsamość tj. dowód osobisty, paszport, karta pobytu (ważny dokument w momencie dokonywania czynności notarialnej należy mieć ze sobą),
 • pełnomocnictwo (sporządzone w odpowiedniej dla dokonywanej czynności formie), w przypadku działania przez pełnomocnika,
 • numer identyfikacji podatkowej – NIP, w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 • stan cywilny lub umowa majątkowa małżeńska (wypis aktu notarialnego), jeżeli została zawarta lub inny dokument mający wpływ na ustrój majątkowy małżeński (np. prawomocne orzeczenie sądu dot. separacji małżonków lub ustanawiające rozdzielność majątkową)

W przypadku osób prawnych lub spółek osobowych

 • dane osób reprezentujących osobę prawną lub spółkę osobową: imiona, nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL, seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość,
 • informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców  lub odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców
 • tekst jednolity aktu założycielskiego/umowy spółki lub statutu spółki
 • pełnomocnictwo (sporządzone w odpowiedniej dla dokonywanej czynności formie), w przypadku działania przez pełnomocnika,
 • uchwały właściwych organów Spółki (sporządzone we właściwej formie) – jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub akty korporacyjne – np. dotyczące wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, czy powołania członków organów Spółki, jeżeli zmiana osobowa nie została dotychczas ujawniona w rejestrze przedsiębiorców.

Pozostałe podstawowe dane i dokumenty

 • w sprawach dotyczących nieruchomości – podstawa nabycia, tj. dokument na mocy którego strona czynności uzyskała jej własność (np. wypis aktu notarialnego lub odpis prawomocnego postanowienia sądu) oraz numer księgi wieczystej,
 • umowa majątkowa małżeńska – odpis skrócony aktu małżeństwa, a w przypadku umowy przedślubnej – dane dotyczące planowanej zmiany stanu cywilnego (data i miejsce),
 • testamenty – miejsce urodzenia spadkodawcy oraz dane spadkobiercy – imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL lub data oraz miejsce urodzenia, w przypadku testamentów zawierających zapisy – dane określające ich przedmioty, obejmujących wydziedziczenie – przesłanki wydziedziczenia,
 • oświadczenie o odrzuceniu/przyjęciu spadku przez osobę pełnoletnią – odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy oraz wypisy aktów notarialnych – odrzuceń spadku, w szczególności będącego podstawą wejścia do kręgu spadkobierców strony czynności, jeżeli taka sytuacja miała miejsce,
 • pełnomocnictwa – zakres czynności do których umocowany ma zostać pełnomocnik oraz jego dane – imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL.

Każdorazowo, jeżeli przedmiotem aktu notarialnego, który ma być sporządzony, lub dokumentu, co do którego notariusz ma poświadczyć podpis, ma być zbycie praw do spadku (nabytego od dnia 11.08.1983 r. włącznie) albo zbycie lub obciążenie rzeczy lub praw majątkowych uzyskanych (nabytych od dnia 01.01.2007 r. włącznie) tytułem:

– dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, pole­cenia testamentowego;
– darowizny, polecenia darczyńcy;
– zasiedzenia;
– nieodpłatnego zniesienia współwłasności;
– zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu;
– nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności,
– dyspozycji wkładem oszczędnościowym na wypadek śmierci oraz dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci, a także zbycie lub obciążenie rzeczy i praw majątkowych uzyskanych przez zbywcę w drodze zasiedzenia (do dnia 31.12.2006 r. włącznie)

Notariusz może dokonać tych czynności tylko za uprzednią pisemną zgodą Naczelnika Urzędu Skarbowego albo po przedstawieniu zaświadczenia wydanego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.

Po analizie stanu faktycznego i prawnego przekażę Państwu listę wymaganych dokumentów oraz poproszę o określenie istotnych dla danego rodzaju czynności informacji (takich jak np. cena, data wydania przedmiotu umowy, stan cywilny strony, itp.). Dla usprawnienia procesu przygotowywania aktów notarialnych, czy samego przebiegu czynności notarialnych, wymagane dokumenty oraz dane mogą zostać dostarczone wg Państwa uznania osobiście lub za pomocą poczty elektronicznej, przed planowanym terminem dokonania czynności. Poprawność oraz kompletność przedłożonych dokumentów jest weryfikowania przez Notariusza lub upoważnionego pracownika Kancelarii.

Zapraszam do kontaktu