• ul. Rynek 11, 44-200 Rybnik

Opłaty

Wynagrodzenie notariusza

Notariusz w związku z dokonywanymi czynnościami notarialnymi pobiera wynagrodzenie (taksę notarialną), powiększoną o podatek VAT wg obowiązującej stawki (obecnie 23%) oraz jeżeli dana czynność podlega dyspozycji odpowiednich przepisów, także opłaty publicznoprawne (tj. opłatę sądową, podatek od czynności cywilnoprawnych, czy podatek od spadków i darowizn). Maksymalną wysokość taksy notarialnej (netto) określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Warto pamiętać, że do kosztów czynności notarialnych należy doliczyć koszt wypisów, odpisów lub wyciągów aktów notarialnych i innych dokumentów (które otrzymują strony czynności oraz jeżeli wymagają tego przepisy prawa – także właściwe urzędy i organy)

Wysokość taksy notarialnej ustalana jest każdorazowo indywidualnie z uwzględnieniem następujących czynników: rodzaju czynności notarialnej, wartości przedmiotu tej czynności oraz przewidywanego nakładu pracy.

Porady i konsultacje związane z zamierzoną przez Państwa czynnością notarialną są zawsze nieodpłatne. Podczas rozmowy ustalimy dokładny stan faktyczny i prawny, w możliwie przejrzysty i zrozumiały sposób wyjaśnimy wszelkie wątpliwości i odpowiemy na Państwa pytania. Następnie przedstawimy możliwe w danej sytuacji rozwiązania, opisując ich skutki prawne, co pomoże Państwu wybrać najlepsze z nich. 

Opłaty publicznoprawne

  • opłaty sądowe – pobierane na podstawie i w wysokości określonej w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (art. 42- 48)
  • podatek od czynności cywilnoprawnych – pobierany na podstawie i w wysokości określonej w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych
  • podatek od spadków i darowizn – pobierany na podstawie i w wysokości określonej w ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn

Zwolnienia od opłat

Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia. Przepis ten stosuje się odpowiednio do osoby prawnej, która wykaże, że nie ma dostatecznych środków na ponoszenie wynagrodzenia żądanego przez notariusza. Sąd po ustaleniu, że zachodzi potrzeba dokonania czynności notarialnej, uwzględnia wniosek i wyznacza notariusza do dokonania żądanej przez stronę czynności notarialnej. Na podobnych warunkach strona czynności notarialnej może być zwolniona z kosztów sądowych (opłaty sądowej), o czym stanowią art. 100 i nast. ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

W celu wyliczenia całkowitych kosztów danej czynności prosimy o – osobisty, telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej- kontakt z Kancelarią.

Kancelaria akceptuje płatności:

  • gotówką
  • przelewem (po wcześniejszym uzgodnieniu, udostępniamy także stanowisko komputerowe)
  • taksy notarialnej brutto bez jakichkolwiek prowizji kartami płatniczymi (Visa, Mastercard), a także BLIKIEM

Zapraszam do kontaktu